Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Search  

username:   anonymous

Search result

Search command: Contributor="Νικόδημος,"  Get results as RSS feed
Results  1-10   of  14Display    results per page 
First
Previous
Page: [1] 2  Next
Last
       
1. Αγόρευσις μητροπολίτου Κιτίου βουλευτού διά το 8ον Ε. Δ. εν τω νομοθετικώ Συμβουλίω επί της ετησίας επιβαρύνσεως της Κύπρου εκ L. 92,799. 11. 3d κατά την Συνεδρίαν της 30ης Μαρτίου 1926. Λάρναξ Κύπρου Τύποις "Νέου Έθνους" 1926.

Title:  Αγόρευσις μητροπολίτου Κιτίου βουλευτού διά το 8ον Ε. Δ. εν τω νομοθετικώ Συμβουλίω επί της ετησίας επιβαρύνσεως της Κύπρου εκ L. 92,799. 11. 3d κατά την Συνεδρίαν της 30ης Μαρτίου 1926.
Publication Date:  1926.

Save result
 
2. Εις δόξαν Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού. Βίβλος τωόντι ψυχωφελεστάτη καλουμένη γυμνάσματα πνευματικά. Διαμοιρασμένα εις μελέτας, εξετάσεις, και αναγνώσεις, Ενετίησιν, 1800, ΑΡΒ 2959

Title:  Εις δόξαν Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού. Βίβλος τωόντι ψυχωφελεστάτη καλουμένη γυμνάσματα πνευματικά. Διαμοιρασμένα εις μελέτας, εξετάσεις, και αναγνώσεις. / Άπερ προσθήκαις ότι πλείσταις, και αφαιρέσεσι και αλλοιώσεσι καλλωπισθέντα τε, και μετ΄ επιμελείας διορθωθέντα, και Σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθέντα παρά του Οσιολογιωτάτου εν Μοναχοίς Κυρίου Νικοδήμου, νυν πρώτον τύποις εξεδόθησαν διά φιλοτίμου δαπάνης, και σπουδαίας επιστασίας του τιμιωτάτου, και χριστιανικωτάτου Κυρίου Δημητρίου Καρυτζιώτου του εκ Πελοποννήσου. Εις κοινήν απάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών ωφέλειαν και σωτηρίαν.
Publication Date:  1800 αω΄.

Save result
 
3. Ιστορία ακριβής περί των κατά την Σταύρωσιν και Ανάστασιν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού τελεσθέντων, Εν Βάρνη, 1896, ΦΣΑ 2873 Δ'

Title:  Ιστορία ακριβής περί των κατά την Σταύρωσιν και Ανάστασιν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού τελεσθέντων, / Συγγραφείσα το πρώτον υπό Ιουδαίου τινός Αινέα, συγχρόνου του Σωτήρος Μεταφρασθείσα δε εις την Λατινίδα γλώσσαν υπό Νικοδήμου τοπάρχου του εκ Ρώμης, Σώζεται εν τινι χειρογράφω εν τω Αγίω Όρει Εκδίδοται νυν συμφώνως τη Δευτέρα εκδόσει του Αβερκίου Ιερομονάχου Αγιορείτου.
Publication Date:  1896.

Save result
 
4. Ιστορία ακριβής περί των κατά την Σταύρωσιν και Ανάστασιν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού τελεσθέντων / Συγγραφείσα το πρώτον υπό Ιουδαίου τινός Αινέα συγχρόνου του Κυρίου. Μεταφρασθείσα μεν εις την Λατινίδα γλώσσαν υπό Νικοδήμου τοπάρχου του εκ Ρώμης μετενεχθείσα δ' εις την Ελληνικήν υπό Αβερκίου Ιερομονάχου Αγιορείτου, Εν Καλάμαις: Εκ του Τυπογραφείου ο "Κοραής" Νικολάου Δ. Πυλιούρα, 1895.

Title:  Ιστορία ακριβής περί των κατά την Σταύρωσιν και Ανάστασιν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού τελεσθέντων / Συγγραφείσα το πρώτον υπό Ιουδαίου τινός Αινέα συγχρόνου του Κυρίου. Μεταφρασθείσα μεν εις την Λατινίδα γλώσσαν υπό Νικοδήμου τοπάρχου του εκ Ρώμης μετενεχθείσα δ' εις την Ελληνικήν υπό Αβερκίου Ιερομονάχου Αγιορείτου.
Publication Date:  1895.

Save result
 
5. No preview available

Title:  Ιστορία ακριβής περί των τελεσθέντων κατά την Σταύρωσιν και Ανάστασιν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού / Συγγραφείσα το πρώτον υπό Ιουδαίου τινός Αινέα συγχρόνου του Κυρίου Μεταφρασθείσα μεν εις την Λατινίδα γλώσσαν υπό Νικοδήμου τοπάρχου του εκ Ρώμης Μετενεχθείσα δε εις την Ελληνικήν υπό Αβερκίου Ιερομονάχου Αγιορείτου σώζεται έν τινι χειρογράφω εν τω Αγίω Όρει Εκδίδοντος νυν υπό Ραφαήλ Κοκορέλη...
Publication Date:  1895.

Save result
 
6. Λαυσαϊκὸν ἤτοι Βίβλος περιέχουσα Διηγήσεις ἀσκητικάς. Ἀνδρῶν καὶ Γυναικῶν. // Γιάνε Λαυσαϊκὸν Κὶ ἀσκητιςλερὴν ὀμουρλερινὴ νὰκλ ἐτέρ, ... βὲ Πασμαγιὰ βεριλτὶ διδάσκαλος λαρὶν ἀρασιντὰ μενσοὺρ ὀλὰν Σοφολογιώτατος κὺρ Ἐφραιμὴν ... βὲ καλόγηρος λαρὶν κφαετὶ ἠτζῖν. λάκιν σίντι τούρκτζε τεφσὶρ ὀλουντοὺ ρούμτζαταν, Ἀνατὸλ σεμτιντὲ πουλουνὰν βὲ ρούμτζα, πήλμεγιεν Χριστιανναρὴν κιφαετὶ ἠτζήν, Μώραλη ὁσιολογιώτατος κὺρ Διονύσιος ταν, ἀπαλὴ ἐφέντι ὁσιώτατος κὺρ Ζαχαρίανιν ... Ἔγινε Βὰγγ Γκιογιουντὲν Νικόλανιν Ὀγλοὺ Χατζὶ Σάβανιν Χὰρτζ Μασραφὶ Ὀλτού, Ἔρ κὶμ ὀκούρσα ποῦ κιταπἰ οὔτζ κερὲτ ραχμὲτ ὀκουσοῦν. ᾳωϚ΄. Βενετικτέ, Πασμαγιᾶ Βεριλτεῖ. 1806... Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.

Title:  Λαυσαϊκόν ήτοι Βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ασκητικάς . Ανδρών και Γυναικών. : Γιάνε Λαυσαϊκόν. Κι ασκητισλερήν ομουρλερινή νακλ ετέρ, / που κιτάπ ηλκ εβέλ γιονανή τηληντέν ρούμτζα γιαβάν τιληνέ πηρ διδασκάλος ταν τεφσίρ ολουντού, βε Πασμαγιά βεριλτί διδάσκαλος λαρίν αρασιντά μευσούρ ολάν Σοφολογιώτατος κυρ Εφραίμην μουκαγετλήγιλεν, τζούμλε Χριστιανναρήν κοσμικοσλαρήν, βε καλόγηρος λαρίν κιφαετί ητζίν. λακίν σίντι τούρκτζε τεφσίρ ολουντού ρούμτζαταν, Ανατόλ σεμτιντέ πουλουνάν βε ρούμτζα πήλμεγιεν Χριστιανναρήν κιφαετί ητζήν, Μώραλη οσιολογιώτατος κυρ Διονύσιος ταν, απαλή εφέντι οσιώτατος κυρ Ζαγαρίανιν καμετλεντιρμεσίϊλεν βε ναζιρλιγίϊλεν, Εγινε Βαγγ Γκιογουντεν Νικολανίν ογλού Χατζί Σαβανίν Χαρτζ Μασραφί Ολτού, Ερ κιμ οκούρσα που κιταπί ουτζ κερέτ ραχμέτ οκουσούν.
Publication Date:  αως' (1806).

Save result
 
7. Παύλου τοῦ Θείου καὶ Ἐνδόξου Ἀποστόλου Αἱ ΙΔ΄. Ἐπιστολαὶ Ἑρμηνευθεῖσαι μὲν Ἑλληνιστὶ ὑπὸ τοῦ Μακαρίου Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Μεταφρασθεῖσαι δὲ εἰς τὴν καθ` ἡμᾶς κοινοτέραν διάλεκτον, καὶ Σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθεῖσαι, παρὰ τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Νικοδήμου Ἁγιορείτου Αἵ τινες ἀντιγραφεῖσαι δι` ἀναλωμάτων τοῦ ἀοιδίμου Νεοφύτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἤδη πρῶτον Τύποις ἐξεδόθησαν τῇ συνδρομῇ καὶ ἀντιλήψει τῶν Παναγιωτάτων Πατριαρχῶν Γρηγορίου τε καὶ Κυρίλλου, καὶ τοῦ ... Κυρίου Ἰωάννου Καποδίστρια ... Τόμος Πρῶτος Τὴν πρὸς Ρωμαίους καὶ τὴν πρὸς Κορινθίους Πρώτην περιέχων ᾯ τινι προσετέθησαν εἷς Κανὼν Παρακλητικὸς εἰς τοὺς ΙΒ΄. Ἀποστόλους, καὶ Οἶκοι ΚΔ΄. εἰς τοὺς Κορυφαίους Πέτρον καὶ Παῦλον, φιλοπονηθέντες παρὰ τοῦ ἀυτοῦ Μεταφραστοῦ. Σπουδῇ δὲ καὶ ζήλῳ τῶν ἐλαχίστων Ἱερομονάχων Στεφάνου καὶ Νεοφύτου τῶν Ἁγιορειτῶν εἰς κοινὴν ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1819.

Title:  Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ΄ επιστολαί / ερμηνευθείσαι μεν ελληνιστί υπό του Μακαρίου Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Μεταφρασθείσαι δε εις την καθ΄ ημάς κοινοτέραν διάλεκτον, και Σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθείσαι, παρά του εν μακαρία τη λήξει γενομένου Νικοδήμου Αγιορείτου αίτινες αντιγραφείσαι δι' αναλωμάτων του αοιδίμου Νεοφύτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ήδη πρώτον Τύποις εξεδόθησαν τη συνδρομή και αντιλήψει των Παναγιωτάτων Πατριαρχών Γρηγορίου τε και Κυρίλλου, και του Εξοχωτάτου και Πανεκλάμπρου Κόμητος Κυρίου Κυρίου Ιωάννου Καποδίστρια συμβούλου και εξ απορρήτων του σεβαστού των Ρωσσιών αυτοκράτορος και βασιλέως Πολονίας, ιππέως διαφόρων ταγμάτων Ρωσσίας και άλλων αυτοκρατόρων και βασιλέων κ. τ. λ. Άμα δε συνδρομή και άλλων ζηλωτών Ιερομένων τε και Λαϊκών.___.
Creator:  Παύλος,
Publication Date:  1819.

Save result
 
8. Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, 2η εκδ.Εν Αθήναις :Εκ της Τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά,Αωμα' 1841 ΠΠΚ 122933

Title:  Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικήs των ορθοδόξων Εκκλησίας :ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των αγίων οικουμενικών Συνόδων ... / ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδημου Μοναχού, και μετ΄ επιμελείας ανακριθέντες, και διορθωθέντες... παρά του ... Δωροθέου. Το πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μεν και προτροπή , και επιταγή του... Οικουμενικού Πατριάρχου.... Εκδίδεται νυν το δεύτερον υπό Κωνσταντίνου Γκαρμπολά του Ολυμπίου.
Publication Date:  Αωμα' 1841.

Save result
 
9. Στέφανος της Αειπαρθένου : ήτοι Θεοτοκάριον νέον ποικίλον και ωραιότατον Οκτώηχον. Περιέχον εξηκονταδύω κανόνας προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον / Μελουργηθέντας υπό εικοσιδύω ιερών και θεσπεσίων Μελωδών εκ του Αγίου ¨Ορους χειρογράφων βίβλων, μετά σπουδής και πόνων πολλών συναχθέν, και μετ' επιμελείας διορθωθέν εξεδόθη παρά Νικοδήμου Μοναχού του Ναξίου....Υπό δε της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Κεντρικής Επιτροπής επικριθέν εξεδόθη υπό Γ. Μουσαίου. Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ της πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας, 1849.

Title:  Στέφανος της Αειπαρθένου : ήτοι Θεοτοκάριον νέον ποικίλον και ωραιότατον Οκτώηχον. Περιέχον εξηκονταδύω κανόνας προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον / Μελουργηθέντας υπό εικοσιδύω ιερών και θεσπεσίων Μελωδών εκ του Αγίου ¨Ορους χειρογράφων βίβλων, μετά σπουδής και πόνων πολλών συναχθέν, και μετ' επιμελείας διορθωθέν εξεδόθη παρά Νικοδήμου Μοναχού του Ναξίου....Υπό δε της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Κεντρικής Επιτροπής επικριθέν εξεδόθη υπό Γ. Μουσαίου.
Publication Date:  1849.

Save result
 
10. Μαυρίκιος,διάκονος.Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού /Πάλαι μεν Ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυρικίου διακόνου της Μεγάλης Εκκλησίας, 1819  ΠΠΚ 140333 ΑΡΒ 3406

Title:  Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού / Πάλαι μεν Ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυρικίου διακόνου της Μεγάλης Εκκλησίας,.
Creator:  Μαυρίκιος,
Publication Date:  αωιθ΄ 1819.

Save result
 
First
Previous
Page: [1] 2  Next
Last