Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Navigation    Contributors    Bishop of Kitrus Konstantinos Koidakis  

username:   anonymous

Bishop of Kitrus Konstantinos Koidakis

Search within this collection
Results  11-20   of  27Display    results per page 
First
Previous
Page:1  [2] 3  Next
Last
       
11. Επιστολάριον : Ήτοι υποδείγματα διαφόρων επιστολών Συγγενικών, Φιλικών, Ικετηρίων, Φιλοφρονητικών, Παθητικών, Γαμηλίων, Συγχαρητηρίων, Πενθίμων, Παραμυθητικών, Ευκτηρίων, Προσκλητηρίων, Συστατικών, Παραινετικών και Εμπορικών μετά των απαντήσεων αυτών, Προς τούτοις Τύποι αναφορών προς διαφόρους Αρχάς, Συμφωνητικών, Ομολογιών, Εγκυκλίων, Προικοσυμφώνων, Διαθηκών, Ενοικίων, Πωλητηρίων, κτλ. κτλ. / Συνταχθέν μεν Υπό Γρ. Παλαιολόγου, Βελτιωθέν δε και συμπληρωθέν Και νυν το δεύτερον εκδοθέν δαπάναις Γ. Σεϊτανίδου. Δεπάστα. (Τιμάται Δραχ. 2:50.) "Μελέτα περί καλών επιτηδευμάτων λέγειν, Ίνα συνεθισθής όμοια τοις ειρημένοις φρονείν". Εν Αθήναις: [χ.έ.], 1863. Κολοβό αντίτυπο.

Title:  Επιστολάριον : Ήτοι υποδείγματα διαφόρων επιστολών Συγγενικών, Φιλικών, Ικετηρίων, Φιλοφρονητικών, Παθητικών, Γαμηλίων, Συγχαρητηρίων, Πενθίμων, Παραμυθητικών, Ευκτηρίων, Προσκλητηρίων, Συστατικών, Παραινετικών και Εμπορικών μετά των απαντήσεων αυτών, Προς τούτοις Τύποι αναφορών προς διαφόρους Αρχάς, Συμφωνητικών, Ομολογιών, Εγκυκλίων, Προικοσυμφώνων, Διαθηκών, Ενοικίων, Πωλητηρίων, κτλ. κτλ. / Συνταχθέν μεν Υπό Γρ. Παλαιολόγου, Βελτιωθέν δε και συμπληρωθέν Και νυν το δεύτερον εκδοθέν δαπάναις Γ. Σεϊτανίδου. Δεπάστα. (Τιμάται Δραχ. 2:50.) "Μελέτα περί καλών επιτηδευμάτων λέγειν, Ίνα συνεθισθής όμοια τοις ειρημένοις φρονείν".
Creator:  Παλαιολόγος, Γρηγόριος,
Publication Date:  1863.

Save result
 
12. Ευαγγελική Ιστορία δι΄ αρμονίας των κειμένων των ιερών ευαγγελιστών Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου / υπό του μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλά...  Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Π. Λεώνη, 1903.

Title:  Ευαγγελική Ιστορία δι΄ αρμονίας των κειμένων των ιερών ευαγγελιστών Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου / υπό του μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλά...
Creator:  Νεκτάριος,
Publication Date:  1903.

Save result
 
13. Η κατά την Ανατολήν Δύσις : Ήτοι ιστορικο-κριτική θεωρία των ενεργειών των εν τη Ανατολή Δυτικών Ιεραποστόλων. Εν Αθήναις: Τύποις Γ. Καρυοφύλλη, 1860.

Title:  Η κατά την Ανατολήν Δύσις : Ήτοι ιστορικο-κριτική θεωρία των ενεργειών των εν τη Ανατολή Δυτικών Ιεραποστόλων.
Publication Date:  1860.

Save result
 
14. Μουσικόν Δωδεκαήμερον, : Περιέχον Άπαντα τα εν τη περιόδω ταύτη συμπίπτοντα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, των Αποστίχων και των Αίνων / παρά Αλεξάνδρου Βυζαντίου, Νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον υπ' αυτού, Αδεία και εγκρίσει του αυτοκρατορικού επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου (υπ. αριθ. 919). Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ανατολικού Αστέρος, 1884.

Title:  Μουσικόν Δωδεκαήμερον, : Περιέχον Άπαντα τα εν τη περιόδω ταύτη συμπίπτοντα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, των Αποστίχων και των Αίνων / παρά Αλεξάνδρου Βυζαντίου, Νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον υπ' αυτού, Αδεία και εγκρίσει του αυτοκρατορικού επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου (υπ. αριθ. 919).
Creator:  Αλέξανδρος,
Publication Date:  1884.

Save result
 
15. Νεοφύτου Βάμβα Φυσική Θεολογία και χριστιανική ηθική. Εν Αλεξανδρεία: εκ του Χρωμο-Τυπο-Λιθογραφείου Ιωαννού Κ. Λαγουδάκη, 1893.

Title:  Νεοφύτου Βάμβα Φυσική Θεολογία και χριστιανική ηθική:.
Creator:  Βάμβας, Νεόφυτος,
Publication Date:  1893.

Save result
 
16. Οδηγός εις την Βασιλείαν των Ουρανών. : / Εκ των προς τους νεοφωτίστους διδαχών Ιννοκεντίου Επισκόπου Καμτσάτκας. Αις προσετέθη προοίμιον περί των ευαγγελικών αγώνων του Συγγραφέως κατά τας Ρωσσικάς νήσους της αρκτώας Αμερικής. Εκ του Ρωσσικού Αλεξάνδρου Παγκάλου. Εν Οδησσώι: Εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, 1843.

Title:  Οδηγός εις την Βασιλείαν των Ουρανών. : / Εκ των προς τους νεοφωτίστους διδαχών Ιννοκεντίου Επισκόπου Καμτσάτκας. Αις προσετέθη προοίμιον περί των ευαγγελικών αγώνων του Συγγραφέως κατά τας Ρωσσικάς νήσους της αρκτώας Αμερικής. Εκ του Ρωσσικού Αλεξάνδρου Παγκάλου.
Creator:  Ιννοκέντιος,
Publication Date:  1843.

Save result
 
17. Περί της τροφής του ανθρώπου : ήτοι Λόγος Περί της επιρροής της τροφής επί της καταστάσεως και ιστορικής αναπτύξεως των εθνών / Εκφωνηθείς Εν τω Ανθρωπολογικώ Συλλόγω του Μονάχου Γερμανιστί υπό του διασήμου Ανθρωπολόγου Μόριτζ Βάγκνερ Μεταγλωττισθείς δε εις την καθ' ημάς γλώσσαν και μετά Εισαγωγής και πολλών χρησίμων σημειώσεων επιμελώς μεθερμηνευθείς υπό Ιωάννου Δημητριάδου Σερραίου ... Εκδίδοται προς αναγκαίαν χρήσιν παντός ευπαιδεύτου και φιλομούσου φιλοτίμω δαπάνη του ημετέρου Φιλομούσου και Φιλογενεστάτου Ανδρός Κυρίου Γ. Ζαρίφη. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ευαγγελινού Μισαηλίδου, 1872.

Title:  Περί της τροφής του ανθρώπου : ήτοι Λόγος Περί της επιρροής της τροφής επί της καταστάσεως και ιστορικής αναπτύξεως των εθνών / Εκφωνηθείς Εν τω Ανθρωπολογικώ Συλλόγω του Μονάχου Γερμανιστί υπό του διασήμου Ανθρωπολόγου Μόριτζ Βάγκνερ Μεταγλωττισθείς δε εις την καθ' ημάς γλώσσαν και μετά Εισαγωγής και πολλών χρησίμων σημειώσεων επιμελώς μεθερμηνευθείς υπό Ιωάννου Δημητριάδου Σερραίου ... Εκδίδοται προς αναγκαίαν χρήσιν παντός ευπαιδεύτου και φιλομούσου φιλοτίμω δαπάνη του ημετέρου Φιλομούσου και Φιλογενεστάτου Ανδρός Κυρίου Γ. Ζαρίφη.
Creator:  Wagner, Moritz,
Publication Date:  1872.

Save result
 
18. Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τα άπαντα εις εξ μέρη διαιρεθέντα: Εν οις περιέχονται Διάλογοι Εκκλησιαστικοί Αρχιερέως και Κληρικού κατά πασών των Αιρέσεων, περί τε της Ορθοδόξου πίστεως ημών των Χριστιανών περί των Ιερών Τελετών, και Μυστηρίων της Εκκλησίας, περί του Θείου Ναού, και των εν αυτώ τελουμένων, και περί της θείας Μυσταγωγίας. Έκθεσις έτι ακριβεστάτη του Ιερού Συμβόλου, αποκρίσεις τε προς τας ερωτήσεις του Μητροπολίτου της Πενταπόλεως κυρ Γαβριήλ. Εν οις προσετέθη η του Σοφωτάτου και Λογιωτάτου Μάρκου Ευγενικού Μητροπολίτου Εφέσου Εξήγησις της Ιεράς Ακολουθίας, και τις Διδασκαλία προς τους Ιερείς, και τους Διακόνους περί του πως δει διορθούν τα εν τη Ιερά Μυσταγωγία εξ απροσεξίας συμβαίνοντα. / Εκ της αρχαίας εις την Καθομιλουμένην μετετενέχθέντα Ελληνίδαν φωνήν προς ψυχωφελή χρήσιν των ευλαβών ορθοδόξων ιερέων και λαϊκών εκδίδεται εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδας δαπάνη και επιστασία. Ιωσήφ Μοναχού Κ. Ασκαθάρου προσκυνητού του εξ Αθηνών. Εν Αθήναις: Εν του Τυπογραφείου "Η Φιλόμουσος Λέσχη", 1862.

Title:  Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τα άπαντα εις εξ μέρη διαιρεθέντα : Εν οις περιέχονται Διάλογοι Εκκλησιαστικοί Αρχιερέως και Κληρικού κατά πασών των Αιρέσεων, περί τε της Ορθοδόξου πίστεως ημών των Χριστιανών περί των Ιερών Τελετών, και Μυστηρίων της Εκκλησίας, περί του Θείου Ναού, και των εν αυτώ τελουμένων, και περί της θείας Μυσταγωγίας. Έκθεσις έτι ακριβεστάτη του Ιερού Συμβόλου, αποκρίσεις τε προς τας ερωτήσεις του Μητροπολίτου της Πενταπόλεως κυρ Γαβριήλ. Εν οις προσετέθη η του Σοφωτάτου και Λογιωτάτου Μάρκου Ευγενικού Μητροπολίτου Εφέσου Εξήγησις της Ιεράς Ακολουθίας, και τις Διδασκαλία προς τους Ιερείς, και τους Διακόνους περί του πως δει διορθούν τα εν τη Ιερά Μυσταγωγία εξ απροσεξίας συμβαίνοντα. / Εκ της αρχαίας εις την Καθομιλουμένην μετετενέχθέντα Ελληνίδαν φωνήν προς ψυχωφελή χρήσιν των ευλαβών ορθοδόξων ιερέων και λαϊκών εκδίδεται εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδας δαπάνη και επιστασία. Ιωσήφ Μοναχού Κ. Ασκαθάρου προσκυνητού του εξ Αθηνών.
Creator:  Symeon,
Publication Date:  1862.

Save result
 
19. Σύντομος απάντησις περί της ανάγκης της μεταφράσεως των Ιερών Γραφών εις την Καθομιλουμένην Ελληνικήν /: / υπό του μακαρίτου Ν. Βάμβα, καθηγητού της Φιλοσοφίας και Ρητορικής εν τω Οθωνείω Πανεπιστημίω.

Title:  Σύντομος απάντησις περί της ανάγκης της μεταφράσεως των Ιερών Γραφών εις την Καθομιλουμένην Ελληνικήν /: / υπό του μακαρίτου Ν. Βάμβα, καθηγητού της Φιλοσοφίας και Ρητορικής εν τω Οθωνείω Πανεπιστημίω.
Creator:  Βάμβας, Νεόφυτος,

Save result
 
20. Σχεδίασμα περί διαρρυθμήσεως[sic] των Ι. Σταυροπηγίων μοναστηρίων. / Υπό Ι. Δ. Αριστοκλέους. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ανατολικού Αστέρος, 1871.

Title:  Σχεδίασμα περί διαρρυθμήσεως[sic] των Ι. Σταυροπηγίων μοναστηρίων. / Υπό Ι. Δ. Αριστοκλέους.
Creator:  Αριστοκλής, Ιωάννης Δ.,
Publication Date:  1871.

Save result
 
First
Previous
Page:1  [2] 3  Next
Last