Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Navigation    Digital Collections    Greek Digital Bibliography 15th-21st century    17th century  

username:   anonymous

17th century

Search within this collection
Results  31-40   of  70Display    results per page 
First
Previous
Page:1  2  3  [4] 5  6  7  Next
Last
       
31. Εκλογαί : ήγουν βιβλιάριον περιέχον τους οίκους της Παναγίας, και του τιμίου Προδρόμου, την Μετάληψιν εξηγητήν, Στίχους εις την Μακαρρίαν Τριάδα, Ετέρους εις την αγίαν και μεγάλην Παρασκευήν. / Άπαντα τυπωθέντα, και διορθωθέντα παρά Ακακίου Ιερομονάχου του Διακρούσση του εκ της νήσου Κεφαληνίας. Αναλώμασι Κυρίου Κυρίου Νικολάου Αναστάση. 
Creator Διακρούσσης, Ακάκιος,ιερομόναχος. 
Contributor Αναστάσης, Νικόλαος. 
Is referenced by ΘΠ 2108 : με αστερίσκο. 
Place of publication Ενετίησιν : 
Publisher Name Παρά Ανδρέα τω Ιουλιανώ, 
Date of publication αχξε'(1665).

Title:  Εκλογαί : ήγουν βιβλιάριον περιέχον τους οίκους της Παναγίας, και του τιμίου Προδρόμου, την Μετάληψιν εξηγητήν, Στίχους εις την Μακαρρίαν Τριάδα, Ετέρους εις την αγίαν και μεγάλην Παρασκευήν. / Άπαντα τυπωθέντα, και διορθωθέντα παρά Ακακίου Ιερομονάχου του Διακρούσση του εκ της νήσου Κεφαληνίας. Αναλώμασι Κυρίου Κυρίου Νικολάου Αναστάση.
Creator:  Διακρούσσης, Ακάκιος,
Publication Date:  αχξε'(1665).

Save result
 
32. Έλεγχος της ψευδοχριστιανικής κατηχήσεως Ζαχαρίου του Γεργανού από την Άρτην = Refutatio psevdochristiane catechesis Editae a Zacharia Germano Graeco. / Auctore Io. Matthaeo Caryophilo Archiepiscopo Iconiensi. Romae: Typis & impensis Sac. Congreg. de Prop. Fide, 1631.

Title:  Έλεγχος της ψευδοχριστιανικής κατηχήσεως Ζαχαρίου του Γεργανού από την Άρτην = Refutatio psevdochristiane catechesis Editae a Zacharia Germano Graeco. / Auctore Io. Matthaeo Caryophilo Archiepiscopo Iconiensi.
Creator:  Καρυόφυλλος, Ιωάννης Ματθαίος.
Publication Date:  1631.

Save result
 
33. Εὐαγγελιστάριον : περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχὴν πόθεν ἄρχονται καὶ ποῦ καταλήγουσιν. Ἔτι δὲ κανόνια λε'. ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀείποτε τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Κυριακῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, ὁμοίως καὶ τὸ ἐωθινὸν καὶ ποῖος ἦχος ψάλλεται ἐν ἑκάστῃ Κυριακῇ. καὶ ἕτερα ἀναγκαῖα περὶ τοῦ εὑρεῖν τὴν ἡμέραν τοῦ ἁγίου Πάσχα, καὶ πασχάλιον διηνεκές. Συντεθὲν παρ' Ἐμμανουήλου τοῦ Γλυζωνίου. Ἐνετίησι Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ, ᾳχοα΄ (=1671).

Title:  Ευαγγελιστάριον : περιέχον την των Ευαγγελιστών διαδοχήν πόθεν άρχονται και πού καταλήγουσιν. Έτι δε κανόνια λε'. εν οις ευρίσκεται αείποτε το ευαγγέλιον των κυριακών του όλου ενιαυτού, ομοίως και το εωθινόν και ποίος ήχος ψάλλεται εν εκάστη κυριακή. και έτερα αναγκαία περί του ευρείν την ημέραν του αγίου πάσχα, και πασχάλιον διηνεκές / Συντεθέν παρ' Εμμανουήλου του Γλυζώνιου.
Creator:  Γλυζώνιος, Εμμανουήλ.
Publication Date:  αχοα' (1671).

Save result
 
34. No preview available

Title:  Ευαγγελιστάριον : περιέχον την των Ευαγγελιστών διαδοχήν πόθεν άρρχονται και πού καταλήγουσιν. Έτι δε κανόνια λε'. εν οις ευρίσκεται αείποτε το Ευαγγέλιον των Κυριακών του όλου ενιαυτού, ομοίως και το εωθινόν, και ποίος ήχος ψάλλεται εν εκάστη Κυριακή. Και έτερα αναγκαία περί του ευρείν την ημέραν του Αγίου Πάσχα, και Πασχάλιον διηνεκές / Συντεθέν παρ' Εμμανουήλου του Γλυζώνιου.
Creator:  Γλυζώνιος, Εμμανουήλ.
Publication Date:  αχμε' (1645).

Save result
 
35. Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: Δίγλωττος, Εν η αντιπροσώπως το τε θείον πρωτότυπον και η απαραλλάκτως εξ εκείνου εις απλήν διάλεκτον, διά του μακαρίτου κυρίου Μαξίμου του Καλλιουπολίτου γενομένη μετάφρασις άμα ετυπώθησαν, [χ.τ.]: [χ.ε.], (1638).

Title:  Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού : Δίγλωττος, Εν η αντιπροσώπως το τε θείον πρωτότυπον και η απαραλλάκτως εξ εκείνου εις απλήν διάλεκτον, διά του μακαρίτου κυρίου Μαξίμου του Καλλιουπολίτου γενομένη μετάφρασις άμα ετυπώθησαν.
Publication Date:  Έτει ΧΠΗΔΔΔΠΙΙΙ (1638).

Save result
 
36. No preview available

Title:  Θείον και ιερόν ευαγγέλιον / Το πάλαι μεν, παρ' Εμμανουήλου του Γλυζουνίου, τυπωθέν. Νυν δε παρά Ιωάννου Πέτρου του Πινέλλου, της ίσοις τύποις μετατυπωθέν. Και παρά Θεοφυλάκτου ιερομονάχου του Τζανφουρνάρου επιμελώς διορθωθέν.
Publication Date:  αχμε' (1645).

Save result
 
37. Θείον και ιερόν ευαγγέλιον / Το πάλαι μεν, παρά Αντωνίου Πινέλλου τυπωθέν, νυν δε τοις ίσοις τύποις παρά Νικολάου του Γλυκέος μετατυπωθέν Και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν, αφιερωθέν δε τω πανιερωτάτω και σοφοτάτω μητροπολίτη φιλαδελφείας κω Μελετίω τω χορτακίω υπερτίμω και εξάρχω του πατριαρχικού θρόνου. [Βενετία]: [Νικόλαος Γλυκύς], Έτει από της ενσάρκου από της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού αχοα΄ [=1671].

Title:  Θείον και ιερόν ευαγγέλιον / Το πάλαι μεν, παρά Αντωνίου Πινέλλου τυπωθέν, νυν δε τοις ίσοις τύποις παρά Νικολάου του Γλυκέος μετατυπωθέν Και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν, αφιερωθέν δε τω πανιερωτάτω και σοφοτάτω μητροπολίτη φιλαδελφείας κω Μελετίω τω χορτακίω υπερτίμω και εξάρχω του πατριαρχικού θρόνου.
Publication Date:  Έτει από της ενσάρκου από της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού αχοα΄ [=1671].

Save result
 
38. Γεράσιμος Βλάχος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος , Σελίδα Τίτλου- Εισαγωγή, Βενετία 1659, ΦΣΑ 2885

Title:  Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος Μετά της των Επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και Ιταλικών λέξεων πίνακος' Εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός Καθηγουμένου της μονής του μεγάλου Γεωργίου Σκαλωτού, Κήρυκος του Ιερού ευαγγελίου, και των επιστημών κατ' αμφοτέρας τας διαλέκτους διδασκάλου. = Thesaurus Encyclopaedicae Basis Quadrilinguis. Cum Epithetorum delectu ac duplici Latinarum, ac Italicarum dictionum Indice. De pluribus antiquis ac Recentioribus Dictionariis collectus a P. Gerasimo Vlacho Cretensi Abbate D. Georgii Scalotae, Sacri Evangelii concionatore, ac scientiarum in utroque idiomate Magistro...
Creator:  Βλάχος, Γεράσιμος,
Publication Date:  MDCLVIIII. [=1659].

Save result
 
39. Ιστορία της Σωσάννης. Ενετίησιν: Παρά Ορσίμω Αλβρίτζη, 1667.

Title:  Ιστορία της Σωσάννης.
Creator:  Δεφαράνας, Μάρκος,
Publication Date:  1667.

Save result
 
40. Κoνσταντίνου[sic] του Μανασσή Σύνοψις ιστορική = Const. Manassis Breviarium historicum ___. Parisiis: E Typographia Regia, M.DC.LV. (1655).

Title:  Κoνσταντίνου[sic] του Μανασσή Σύνοψις ιστορική = Const. Manassis Breviarium historicum ___.
Creator:  Μανασσής, Κωνσταντίνος,
Publication Date:  M.DC.LV. (1655).

Save result
 
First
Previous
Page:1  2  3  [4] 5  6  7  Next
Last